Start - side, - page, - Seite / Info

Søstjerneparken i Købingsmark

6430 NORDBORG

 

Grundejerforeningen "Købingsmark II - Søstjerneparken"

 

Der er afholdt ordinær generalforsamling d. 2. juni 2018.

Dagen var solrig og temperaturen meget sommerlig.

Bestyrelsen konstituerede sig med nyvalgt medlem som Formand.

 

Se referat fra generalforsamlingen under "Historik / referater".

Regnskab-2017 og Budget-2018 kan rekvireres hos Kasseren.

 

Der var, efter generalforsamlingen, fejring af grundejer- foreningens 10-års jubilæum. Alle tilstedeværende var i godt humør.

Velkommen til de nye ejere af grund nr. 16.

Denne side indeholder:

- Nogle fakta

- Henstillinger / Græsslåning

- Bestyrelsen

- Info - English / Deutsch

- Vedtægter

- Henvisning til Lokalplan

Nogle fakta:

  • Søstjerneparken består af 42 grunde.
  • 6 grunde er stadig til salg efter udstykningen, der skete i slutningen af 2007.
  • Ubebyggede grunde er byggemodnede
  • Ikke-solgte grunde er byggemodnede
  • Der er ingen byggepligt

 

Brug af motoriseret plæneklipper og andre støjende redskaber er i perioden

1. april - 30. september

begrænset til flg. tidsrum:

Hverdage

9.00 - 18.00

Lørdage

9.00 - 16.00

Søn- og helligdage

9.00 - 12.00

Ledelys i Søstjerneparken:

- Tændes automatisk når det bliver mørkt

- Slukket fra midnat til kl. 06.00

 

Venligst rapportér til et bestyrelsesmedlem, hvis der

er fejl på ledelys-anlægget.

Bestyrelsen:

 

 

Formand

 

Erik Alstrup, nr. 44

MOB: +45 6047 5255

raalsv@gmail.com

 

Næstformand og webside-ansvarlig

 

 

Peter Laygardt, nr. 15

NET: +45 7445 3344

MOB: +45 6016 4984

peter.laygardt@gmail.com

 

Kasserer

 

Ingrid Romsøe, nr. 38

NET: +45 7447 4322

MOB: +45 2443 9220

ingrid.romsoe@jubii.dk

 

Sekretær

 

Kjeld Aagaard, nr. 12

NET: +45 7445 9193

MOB: +45 2223 0420

aagaard.kam@gmail.com

 

Bestyrelses-medlem

 

Peter Simonsen, nr. 28,

NET: +45 6444 2330

MOB: +45 2443 5855

 

Bestyrelsen henstiller til bilisterne, at der ikke køres hurtigere end 20 km / t på Søstjerneparkens område.

En højere fart slider på vejene.

ENGLISH

Welcome to Søstjerneparken's home page.

We hope you will enjoy your stay in the region either you have rented a holiday house or you visit this web site.

Each ground, with or without a house, in Søstjerneparken has a unique owner. All owners of grounds are members of the Ground Owner Society "Købingsmark II - Søstjerneparken".

 

Car drivers: Please respect the maximum speed limit,

20 km / h

in order to protect the roads in Søstjerneparken.

DEUTSCH

Wilkommen in Søstjerneparken.

Wir hoffen, dass Sie Ihren Aufenthalt in dieser Region geniessen, egal ob Sie einen Ferienhaus gemietet haben oder Sie unseren Website besuchen.

Jedes Grundstück (mit oder ohne Haus) in Søstjerneparken hat einen Besitzer. Alle Besitzer sind Mitglieder der Verein "Købingsmark II - Søstjerneparken".

 

Autofahrer: Bitte die maximale Fahrgeschwindigkeit,

20 km / Std

respektieren um die Wege in Søstjerneparken zu schützen.

Teltudlejning

Grundejerforeningens telt udlejes til foreningens medlemmer til brug i Søstjerneparken.

Pris: Kr. 500,- for en week-end.

Teltet må opstilles på egen grund eller på Cirkuspladsen.

Henvendelse om leje skal ske til Kasseren.

VEDTÆGTER

 

(Ændret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 8. februar 2014 og efterfølgende godkendt af Sønderborg Kommune den 11. marts 2014.)

 

§1. NAVN:

Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KØBINGSMARK II - Søstjerneparken. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune.

______________________________________________________________________________________________________________

 

§2. MEDLEMSKREDS:

Medlem af foreningen er samtlige grundejere i delområde F (Søstjerneparken) omfattet af lokalplan 203 for et sommerhusområde ved Købingsmark, Sønderborg Kommune.

 

Enhver grundejer i delområde F er pligtig til at være medlem af foreningen og medlemskab af foreningen og ejendomsretten til den pågældende grund skal stedse være samhørende.

Enhver grundejer skal ved salg af sin ejendom meddele grundejerforenings kasserer navnet på den nye ejer af ejendommen.

Stk. 2

Medlemskredsen kan udvides med øvrige delområder omfattet af lokalplan 203 i takt med udstykning og salg af grunde i disse andre delområder. En betingelse for udvidelse af medlemskredsen skal være, at udstykning, salg af grunde og bebyggelse samt ikke mindst anvendelsen af disse sker på samme vilkår, som er gældende for Søstjerneparken. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage denne vurdering og i påkommende tilfælde udarbejde forslag til vedtægtsændring til § 1.

______________________________________________________________________________________________________________

 

§ 3. FORMÅL:

Foreningen har til formål:

•At varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer, levende hegn, veje, stier, og fællesanlæg, herunder stiforbindelser gennem udstykningen til Møllebækvej og Vandstedet.

•At eje fællesarealer, p-pladser, veje inden for grundejerforeningens område.

•At eje og vedligeholde postkasseanlæg.

•At samarbejde med øvrige grundejerforeninger i området omkring vedligeholdelse af vejadgang til havet og andre opgaver af fælles interesse,

•At tage aktivt del i Brolauget (badebroen ved Købingsmarkvej)

_____________________________________________________________________________________________________________

 

§ 4. MEDLEMSBIDRAG:

Foreningens udgifter dækkes ved årlige medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

 

Ved generalforsamlingsbeslutning den 27. september 2008 blev kontingentet indtil videre fastsat til 500 kr.

Medlemsbidraget opkræves forud, dog højst for et år af gangen. Forfaldstidspunkt og periode for kontingentet er af bestyrelsen fastsat til at være 1. december og gælder for kommende kalenderår.

Ved for sen indbetaling af medlemsbidrag og/eller rykning tillægges indtil videre et gebyr, som af bestyrelsen er fastsat til 100 kr.

Hverken foreningens medlemmer eller foreningens bestyrelse hæfter overfor tredjemand for foreningens forpligtelser.

______________________________________________________________________________________________________________

 

§ 5. Medlemmets pligt mv.

Det enkelte medlem forestår selv al indvendig og udvendig vedligeholdelse af den/det af medlemmet tilhørende grund/fritidshus. Vedrørende udvendig vedligeholdelse, er det enkelte medlem forpligtet til at vedligeholde grund/fritidshus, således at det fremtræder i en pæn og vedligeholdt stand. Lokalplanen for området indeholder blandt andet krav om, at bebyggelsen skal fremstå i jordfarver, ligesom tagene ikke må fremstå i reflekterende materiale.

Stk. 2

Bestyrelsen for grundejerforeningen påser løbende, at det enkelte medlem opfylder sin udvendige vedligeholdelsespligt. Bestyrelsen kan fremsætte skriftligt påkrav om gennemførelse af vedligeholdelsesforanstaltninger. Hvis påkrav ikke er efterfulgt inden 3 måneder fra påkravets fremsættelse bemyndiges bestyrelsen til at bestemme, at det manglende arbejde skal udføres ved formandens foranstaltning på den forsømmeliges bekostning efter forudgående skriftligt varsel på minimum 14 dage med rekommanderet brev til ejerens folkeregisteradresse. Udføres arbejdet ved bestyrelsesformandens foranstaltning, bestiller bestyrelsen arbejdet. Foreningen hæfter således over for entreprenøren, der har udført arbejdet. Bestyrelsen kan sidenhen opkræve betaling for det udførte arbejde fra det forsømmelige medlem.

Stk. 3

Levende hegn mod vej eller sti må ikke plantes nærmere skel end 0,4 meter og skal holdes klippet, så beplantningen ikke breder sig over skel (se lokalplanen og § 11 i Hegnsloven).

Med henvisning til Hegnslovens § 18, stk. 5 skal levende hegn mod gade, vej, sti eller plads, hvor andre end hegnets ejer er berettiget til at færdes, holdes studsede, således at bevoksningen ikke er til ulempe for færdslen eller hindrer udsynet for vejfarende. Disse hegn mv. må ikke overstige en højde på 3,50 m.

Stk. 4

Fælleshegn og egne hegn mod en naboejendom, skal respektere hegnslovens almindelige bestemmelser. For fælleshegn mellem 2 naboejendomme gælder, hvor ikke ganske særlige forhold taler derimod, at højden fastsættes til 1,80 m. og ikke uden naboens samtykke må overstige 2 m. For egne hegn gælder de samme højder, dog med tillæg af afstanden mellem skel og eget hegn. For fælles hegn og egne hegn har grundejerforeningen bestemt, at højden ikke må overstige 3,50. De generelle bestemmelser omkring hegn mv. i lokalplan 203 har dog forrang for disse bestemmelser.

Stk. 5

Al parkering skal foregå på egen grund, som skal indrettes med parkering til mindst 2 biler (lokalplanen). Der må ikke henstilles ikke-indregistrerede køretøjer, lastvogne, kølbåde, campingvogne eller lignende. Undtaget er mindre joller under 18 fod.

Stk. 6

Eventuelle skader på vej/fortov/fællesarealer forårsaget under byggeri eller anden omstændighed skal udbedres for grundejerens regning. Metoden for udbedring og opkrævning følger bestemmelserne angivet i stk. 2.

______________________________________________________________________________________________________________

 

§ 6. FORENINGENS ORGANER:

Foreningens organer er generalforsamlingen og bestyrelse.

 

GENERALFORSAMLINGEN:

Generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har adgang, er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år første lørdag i juni måned.

Indkaldelse sker på en efter bestyrelsens skøn passende måde med 14 dages varsel.

 

Dagorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed, fremlæggelse af revideret årsregnskab og godkendelse af dette.

3. Valg af bestyrelse og revisorer.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af medlemsbidrag.

5. Indkomne forslag.

 

Forslag, som foreningens medlemmer ønsker optaget på generalforsamlingens dagsorden, skal skriftlig indsendes til bestyrelsen senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal, idet hvert medlem har 1 stemme. Afstemningen som medfører økonomiske konsekvenser for medlemmerne udover kontingentet kræver dog ¾ majoritet af de afgivne stemmer.

 

Et medlem som ejer flere grunde, har en stemme pr. grund, dog højst 5.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte finde anledning hertil, eller når 20 % af medlemmerne forlanger det med angivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter de for den ordinære generalforsamling gældende regler og skal indvarsles senest 1 måned, efter anmodning herom er fremsat.

______________________________________________________________________________________________________________

 

§ 7. VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Ændringer i vedtægter kræver mindst ¾ majoritet af de givne gyldige stemmer. Hvis forslaget opnår tilslutning fra mindst halvdelen af de afgivne stemmer, kan dette uændret sættes på dagsorden på en efterfølgende generalforsamling og vedtages med simpelt stemmeflertal.

 

Vedtægterne er alene gyldige ved efterfølgende godkendelse af kommunalbestyrelsen.

______________________________________________________________________________________________________________

 

§ 8. BESTYRELSEN:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af medlemmerne på den ordinære generalforsamling. Valgene gælder for 2 år.

Ethvert medlem er pligtig til at modtage valg som bestyrelsesmedlem, revisor eller revisorsuppleant, men kan forlange sig fritaget i så lang tid, som den pågældende har fungeret i bestyrelsen eller som revisor.

 

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, og kasserer. Disse hverv kan ikke forenes hos samme person.

 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det fornødent, og skal indvarsle til møde, når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver dette.

 

Bestyrelsens beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er mødt.

 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen foranlediger, at der føres en kassebog, og at foreningens midler indsættes i pengeinstitut eller sættes i børsnoterede værdipapirer.

______________________________________________________________________________________________________________

 

§9. TEGNINGSREGEL:

Foreningen tegnes af formanden, ved dispositioner over foreningens pengemidler dog kun i forbindelse med et bestyrelsesmedlem

______________________________________________________________________________________________________________

 

§ 10. REGNSKAB:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Der forelægges hvert år et revideret regnskab inden generalforsamlingen. Revisorerne skal have regnskabet revideret senest 14 dage efter dets modtagelse og inden den årlige generalforsamling.

______________________________________________________________________________________________________________

 

§ 11. REVISORER:

På den ordinære generalforsamling vælger medlemmerne to revisorer og en revisorsuppleant. Valgene gælder for 2 år. Der afgår i år lige årstal en revisor og i år med ulige årstal en revisor og revisorsuppleant.

______________________________________________________________________________________________________________

 

§ 12. TINGLYSNING:

Nærværende vedtægter for Grundejerforeningen Købingsmark II begæres tinglyst servitutstiftende på enhver ejendom omfattet af lokalplan 203 for et sommerhusområde ved Købingsmark, Sønderborg kommune.

 

Bestyrelsen bemyndiges til at begære vedtægterne tinglyst servitutstiftende og bemyndiges til at påføre nærværende vedtægter påtegning om matrikelnummer.

 

Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

 

Påtaleberettiget er den til enhver tid værende bestyrelse for Grundejerforeningen Købingsmark II

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

LOKALPLAN

 

Lokalplanen for sommerhusområdet Søstjerneparken er en del af

Lokalplan 203 i Sønderborg Kommune.

 

Lokalplan 203 findes på denne måde:

 

sonderborgkommune.dk/ lokalplan

> Find lokalplan

> Område: Nordborg, Lokalplan: 203

> 203 - Udvidelse af sommerhusområde ved Købingsmark

> Vælg PDF-filen (23-siders dokument pr. 10. januar 2016)

 

Link: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=3580

Hjemmesiden er startet medio september 2015 og er under opbygning.

 

Links har ingen funktioner endnu.

 

Senest opdateret: 13. juni 2018